Privacy statement

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen

Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens;
 • er niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan nodig zijn voor het beoogde doel.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
De persoonsgegevens worden bij de intake door middel van een inschrijfformulier en de behandelplanovereenkomst verkregen en nagecheckt middels je identiteitsbewijs en eventuele verwijzing. Ieder half jaar bekijken we samen of deze gegevens nog up-to-date zijn.
 • De persoonsgegevens worden aangevuld als ze niet volledig zijn.
 • De persoonsgegevens worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.
 • De persoonsgegevens worden up-to-date gehouden.
Het cliëntendossier kan schriftelijk opgevraagd worden. Eveneens kan schriftelijk aanpassingen of vernietiging aangevraagd worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling;
 • De kosten van het consult.
Bekijk hier de algemene voorwaarden van BeeldSpraak Gouda